Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Zakupy w Sklepie

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy sprzedaży

§ 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Zastrzeżenia

§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

§ 1 DEFINICJE

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Karta towaru – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Towarze.

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm.).   

Konsument – Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści te j umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.                                                           

Kupujący zwany także Klientem – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.luxradsklep.pl

Sprzedawca – Krzysztof Mucha, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Milmag Krzysztof Mucha w Warszawie (00-716), przy ul. Bartyckiej 26/paw. 109, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 1130099724, REGON 015317952.

Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, której przedmiotem są Towary nabywane przez Kupującego na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Bartycka 26/paw. 109, 00-716 Warszawa.
 2. Adres e-mail: bok@luxradsklep.pl
 3. Telefon: +48 518 919 900

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego korzystania przez Kupującego ze Sklepu niezbędne jest:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Prezentacja w Sklepie Towaru wraz z jego ceną nie stanowi oferty jego zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia na warunkach wskazanych poniżej.
 2. Ceny Towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za Towar i nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Widoczne w Sklepie ceny są cenami brutto.
 4. Towary są fabrycznie nowe.
 5. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za Towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Towaru.
 6. Wybrany do kupienia Towar należy dodać do koszyka w Sklepie (dodanie Towaru do koszyka nie stanowi rezerwacji Towaru ani gwarancji stałości ceny Towaru).
 7. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy Towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 8. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Przez złożenie zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy sprzedaży.
 9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Kupującego złożonego zamówienia (tj. po kliknięciu w link potwierdzający zamówienie, znajdujący się w wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę), w momencie otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, wysłanej na adres e-mail Kupującego wskazany w zamówieniu, stanowiącej potwierdzenie zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży, w tym kupionego przez Klienta Towaru, jego ceny oraz kosztów jego transportu, a także innych istotnych warunków zawartej Umowy sprzedaży.
 10. Umowa sprzedaży w ramach Sklepu może być zawierana tylko przez Kupujących.
 11. Sprzedawca przekaże Kupującemu będącemu Konsumentem potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia
 12. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper;
  3. za pobraniem tj. gotówką w momencie dostarczenia Towaru do Kupującego lub gotówką w momencie odbioru osobistego Towaru, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Wyjątek stanowi zamówienie z terminem realizacji przekraczającym 48h – wówczas konieczna jest wpłata przez Kupującego zadatku w wysokości 50% wartości zamówienia, aby zamówienie zostało przekazane do realizacji. 
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 3. Płatność za pobraniem możliwa jest w przypadku zamówienia do kwoty 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru zgodnego z Umową sprzedaży.
 2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność za pobraniem, realizacja zamówienia następuje niezwłocznie, a w przypadku wybrania przez Kupującego płatności za pośrednictwem przelewu lub platformy płatniczej, po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Wysłanie zamówionego Towaru następuje w terminie określonym na Karcie towaru, a dla zamówień złożonych z wielu Towarów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach towarów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji. Sprzedawca pragnie zastrzec, iż przewidywany termin realizacji zamówienia nie ma charakteru wiążącego i może ulec zmianie.
 4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 6. Kupujący może odebrać Towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia. Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę telefonicznie na numer telefonu wskazany w zamówieniu lub mailowo na adres e-mail wskazany w zamówieniu, iż Towar jest gotowy do odbioru.
 7. Kupujący jest zobowiązany do weryfikacji jakości Towaru i jego zgodności z zamówieniem bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Towaru lub jego niezgodności z zamówieniem (widocznych gołym okiem), Kupujący zobowiązany jest do ich zgłoszenia Sprzedawcy w momencie dokonywania odbioru. Kupujący niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji producenta, jeżeli nie dokonał zgłoszenia Sprzedawcy uszkodzeń Towaru lub niezgodności Towaru z zamówieniem bezpośrednio w chwili odbioru Towaru lub gdy wada wyszła na jaw dopiero później – niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. Klient ma obowiązek dokonać sprawdzenia stanu przesyłki zawierającej Towar w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek widocznych uszkodzeń lub ubytków przesyłki lub jakiejkolwiek ingerencji w jej zawartość, Klient zobowiązany jest w obecności kuriera sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę mailowo na adres e-mail bok@luxradsklep.pl lub telefonicznie na nr telefonu +48 518 919 900. W przypadku niedających się zauważyć z zewnątrz uszkodzeń lub ubytków przesyłki, Kupujący zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia doręczenia przesyłki dokonać ich zgłoszenia bezpośrednio kurierowi poprzez wypełnienie protokołu szkody dostępnego online na stronie kuriera oraz Sprzedawcy na adres e-mail bok@luxradsklep.pl Powyższe nie ogranicza praw Konsumenta w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Towaru z Umową sprzedaży, jednakże uchybienie powyższym obowiązkom skutkować może utratą przez Konsumenta uprawnień z tytułu udzielonej przez producenta gwarancji, jak również powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej względem Sprzedawcy wobec niemożności zgłoszenia przez niego roszczeń do firmy kurierskiej z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. Kupujący niebędący Konsumentem w przypadku uchybienia obowiązkom określonym w niniejszym ustępie – traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru lub z tytułu udzielonej przez producenta gwarancji.

 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz zgodnie z poniższymi postanowieniami. (UWAGA!!! Zwrotom nie podlegają Towary, których termin wysyłki określony na Karcie towaru przekracza 48h (tj. Towary bez oznaczenia „realizacja 48h”).
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie tego Towaru;
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniego Towaru – w przypadku Umowy sprzedaży obejmującej wiele Towarów, które dostarczane są osobno;
  3. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru – w przypadku Umowy sprzedaży Towarów dostarczanych partiami lub w częściach;
  4. zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana drogą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu lub formularza zwrotu przesłanego drogą elektroniczną( na podany adres mail. w zamówieniu.) po przesłanej info.o chęci zwrotu towaru.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Jeżeli Konsument zapłacił za Towar przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas zwrot następuje na podany przez Konsumenta numer rachunku bankowego wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Zwracany Towar powinien zostać wysłany przez Kupującego na adres:

"LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY" S.K.A.

ul. Parkowa 1, 05-800 Pruszków,

z dopiskiem „zwrot – luxradsklep.pl”

 1. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz z otrzymanymi do niego prezentami.
 2. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. W przypadku przekroczenia przez Konsumenta terminów dotyczących odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o przekroczeniu terminu i bezskuteczności odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Kupujący w takiej sytuacji będzie mógł odebrać zwrócony Towar na swój koszt.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 4. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Transport – grzejnik o wadze do 30 kg – 62 zł. Dedykowany transport – grzejnik o wadze powyżej 30 kg, do 1200 mm – 74 zł. Dedykowany transport – grzejnik o wadze powyżej 30 kg  powyżej 1200 mm – 111 zł.
 5. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Zwrot kosztów zakupu zwracanych towarów następuje po przesłaniu wypełnionego formularza zwrotu i podpisanej korekty Fv . pocztą elektroniczną lub listownie.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach szczegółowo określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb tj. Towar, którego termin wysyłki wskazany na Karcie towaru przekracza 48h. Wszelkie Towary z terminem wysyłki ponad 48h są produkowane na indywidualne zamówienie Klienta i nie podlegają zwrotom;
  2. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, Konsument ma możliwość reklamowania niezgodnego z umową Towaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Reklamacje i roszczenia z tytułu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 2. Korzystając z uprawnień w przypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, Kupujący będący Konsumentem może na zasadach oraz w terminach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:
  1. żądać naprawy lub wymiany Towaru;
  2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
  3. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy – jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 3. Reklamacje z tytułu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży należy składać pisemnie na adres pocztowy lub na adres e-mail wskazane w § 2 Regulaminu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego Towaru na koszt Sprzedawcy, na poniższy adres:

"LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY"S.K.A. 

ul. Parkowa 1, 05-800 Pruszków,

z dopiskiem „reklamacja – luxradsklep.pl”

 1. Jeśli na Towar została udzielona gwarancja producenta, informacja o niej jest dostępna na Karcie towaru, zaś warunki gwarancji zawarte są w Karcie gwarancyjnej dostarczanej wraz z Towarem.
 2. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 3. Jeżeli Kupujący nie jest Konsumentem, wówczas postanowień niniejszego paragrafu, z wyjątkiem ust. 4-6 powyżej, nie stosuje się. W takim przypadku w zakresie ewentualnych niezgodności Towaru z Umową sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady. Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami na adres pocztowy lub adres e-mail wskazane w § 2 Regulaminu, zaś zwrot Towaru powinien być dokonany na adres wskazany w ust. 4 powyżej.

 

KUPUJĄC ZAWÓR LUXRAD PRZEDŁUŻASZ GWARANCJĘ GRZEJNIKA O DWA LATA

 1. W przypadku zakupienia zaworu marki LUXRAD wraz z grzejnikiem lub w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zakupu grzejnika, gwarancja na zakupiony grzejnik ulega wydłużeniu o 2 lata. Warunkiem jest zachowanie dowodu zakupu zaworów marki LUXRAD w celu okazania w przypadku zgłoszenia reklamacyjnego.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;
 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: 
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

 

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  1. Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  3. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia Umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać Umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Umową sprzedaży zawartą za pośrednictwem Sklepu;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy;

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. ich sprostowania;
  3. usunięcia;
  4. ograniczenia przetwarzania;
  5. przeniesienia danych do innego administratora,
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 2. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną Umowę sprzedaży
  i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy sprzedaży zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące Towarów i Umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania Towaru Kupującemu.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: 

UWAGA! Adres do wysyłki zwracanego Towaru nie jest adresem Sprzedawcy. Towar należy odesłać na adres:

"LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY" S.K.A.

Parkowa 1, 05-800 Pruszków,

z dopiskiem „zwrot – luxradsklep.pl”

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Milmag Krzysztof Mucha 
ul. Bartycka 26/paw. 109, 00-716 Warszawa 
adres e-mail: bok@luxradsklep.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów – proszę podać nazwę oraz kod produktu(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

.................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy: …………………………………………………………...................................................................................................................

- Data odbioru zamówienia: ................................................................................................................................................................

- Numer zamówienia: …………………………......................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ...........................................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..................................................................................................................................................................

- Adres mailowy Konsumenta (-ów): ............................................................................................................................................

- Numer telefonu Konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………………………………....................................................

 - numer rachunku bankowego Konsumenta (należy podać w przypadku płatności za pobraniem):

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

...........................................................................................
podpis Konsumenta


Data ..............................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

Regulamin konta

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe 
§ 7 Zastrzeżenia

 

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. 
Kupujący - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.
Konsument – Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.luxradsklep.pl
Sprzedawca - KRZYSZTOF MUCHA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Milmag Krzysztof Mucha w Warszawie (00-716), przy ul. Bartyckiej 26/paw. 109, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 1130099724, REGON 015317952.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Bartycka 26/paw. 109, 00-716 Warszawa.
 2. Adres e-mail: bok@luxradsklep.pl
 3. Telefon: 22 841 36 13

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  1. aktywne konto e-mail;
  2. urządzenie z dostępem do Internetu;
  3. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: bok@luxradsklep.pl , czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail bok@luxradsklep.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy;

    - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. ich sprostowania;
  3. usunięcia;
  4. ograniczenia przetwarzania;
  5. przeniesienia danych do innego administratora,
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu;
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi;
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy bok@luxradsklep.pl , czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

Regulamin newslettera

 

§ 1 DEFINICJE

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm.).
Konsument – Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie. 
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.luxradsklep.pl 
Usługodawca – KRZYSZTOF MUCHA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Milmag Krzysztof Mucha w Warszawie (00-716), przy ul. Bartyckiej 26/paw. 109, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 1130099724, REGON 015317952.
Usługobiorca - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usługi Newsletter.

§ 2 NEWSLETTER

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Niezwłocznie po dokonaniu zapisu na Newsletter do Usługobiorcy przesyłana jest wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zapisu na Newsletter (subskrypcji Newslettera). Po kliknięciu na link potwierdzający zapis na Newsletter, adres e-mail Klienta zostanie dodany do newsletterowej listy mailingowej Usługodawcy. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5. Zapis na Newsletter oraz korzystanie z usługi Newslettera (po dokonaniu zapisu) jest nieodpłatne i dobrowolne.
 5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 7. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: bok@luxradsklep.pl
 8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 REKLAMACJE

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: bok@luxradsklep.pl
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

§ 4 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy;

   – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. ich sprostowania;
  3. usunięcia;
  4. ograniczenia przetwarzania;
  5. przeniesienia danych do innego administratora,
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: bok@luxradsklep.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 7. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.

 


 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium